Audit en BRZO

Auditten van veiligheid, inclusief t.a.v. het Besluit Risico Zware Ongevallen

Veel ongevallen in de chemische industrie hebben te maken met het onjuiste gebruik van procedures tijdens de normale bedrijfsvoering en met het ontbreken van een passende onderhouds- strategie. Het vermoeden is dat dit ook bij andere bedrijfstakken vaak een rol speelt.

Bovenstaande geeft aan dat het belangrijk is met een zekere regelmaat de audits uit te voeren, m.a.w. checken: ‘wat kan er beter?’

Het gebruik van een checklijst is een belangrijke basis voor een audit of inspectie. Daarnaast is het checken van eigen punten die uit het incidenten of ongevalsonderzoek naar voren zijn gekomen, ook van groot belang. Je kunt dit zien als een aanvulling op de standaard checklijst.

Het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) is meestal van toepassing op de chemische industrie met veel gevaarlijke stoffen. Deze audits/inspecties gaan diep op de veiligheidsmaterie in, zowel op beleidsniveau als op uitvoeringsniveau.

Bij een audit moet aandacht besteed worden aan:

  • arbo en veiligheidsbeleid;
  • incidentenrapportage;
  • risico inventarisatie en evaluatie;
  • werkplanning, met name ook onderhoud;
  • opleiding, voorlichting en instructie;
  • gebruik van procedures en voorschriften;
  • inrichting van de arbeidsplaats;
  • wijzigingen;
  • noodprocedures.

De bovenstaande lijst is niet volledig. Veel hangt ook af van de bedrijfstak waar de organisatie toe behoort.

In de praktijk heeft Aposafety veel ervaring met audits en inspecties binnen het BRZO.

Aposafety kan een effectieve op uw organisatie afgestemde audit/inspectie uitvoeren.